ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
30 เม.ย. 64 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
อ.ปราณี
26 เม.ย. 64 ถึง 28 เม.ย. 64 สอบปลายภาคเรียนที่ 2
ฝ่ายวิชาการ
08 เม.ย. 64 เข้าค่ายลูกเสือ
อ.เฉลา
09 มี.ค. 64 เลือกตั้งสภานักเรียนของปีการศึกษา 2564
อ.อรไพลิน
11 ก.พ. 64 ถึง 12 ก.พ. 64 โครงการทัศนศึกษา
อ.ปราณี
08 ม.ค. 64 กิจกรรมวันเด็ก
ฝ่ายกิจกรรม
25 ธ.ค. 63 กิจกรรมวันคริสต์มาส
ฝ่ายกิจกรรม
14 ธ.ค. 63 ถึง 18 ธ.ค. 63 ประกวดภาพวาด ดาวแห่งศิลป์
อ.อรไพลิน
04 ธ.ค. 63 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองครั้งที่ 2
ฝ่ายกิจกรรม
01 ธ.ค. 63 ถึง 30 เม.ย. 64 ฝึกงานผ้ามัดย้อม
อ.รัตนาภรณ์
11 พ.ย. 63 ถึง 12 พ.ย. 63 สอบปลายภาคเรียนที่ 1
ฝ่ายวิชาการ
01 พ.ย. 63 ถึง 30 พ.ย. 63 กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
01 พ.ย. 63 ถึง 31 ธ.ค. 63 ศิลปหัตถกรรรม
คณะครูอินทุภูติพิทยา
21 ต.ค. 63 ถึง 22 ต.ค. 63 กิจกรรมกีฬาภายใน
กลุ่มสาระสุขศึกษา/พลฯ
28 ก.ย. 63 ถึง 30 ก.ย. 63 ตรวจสอบงานค้างของนักเรียน
ครูประจำวิชา
01 ก.ย. 63 ถึง 31 ต.ค. 63 เยี่ยมบ้านนักเรียน
คณะครูอินทุภูติพิทยา
17 ส.ค. 63 ถึง 19 ส.ค. 63 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
หมวดวิทยาศาสตร์
11 ส.ค. 63 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ฝ่ายกิจกรรม
03 ส.ค. 63 ประชุมเครือข่ายผุ้ปกครอง
อ.อรไพลิน
27 ก.ค. 63 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10/ลงนามถวายพระพร
ฝ่ายกิจกรรม
18 ก.ค. 63 ถึง 19 ก.ค. 63 กิจกรรมวันสุนทรภู่
หมวดภาษาไทย
07 ก.ค. 63 ปฐมนิเทศนักเรียน
ฝ่ายวิชาการ
06 ก.ค. 63 หยุดชดเชยวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา
อินทุภูติพิทยา
03 ก.ค. 63 กิจกรรมวันเข้าพรรษา
ฝ่ายกิจกรรม
01 ก.ค. 63 ถึง 01 มิ.ย. 63 เปิดภาคเรียนที่ 1
แบบฟอร์มโรงเรียน ฝ่ายวิชาการ
01 ก.ค. 63 ถึง 30 พ.ย. 63 อาหารแปรรูป
อ.รัตนาภร
19 มิ.ย. 63 ส่งแผนการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1
อินทุภูติพิทยา