กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวเฉลา ขวัญทอง
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 086-2069914
อีเมล์ : chalao2511@inthuputh.ac.th