กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายขจรพันธุ์ เกิดพันธุ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
อีเมล์ : khajornphant2564@inthuputh.ac.th

นางสาวณัชชา บุญรอด
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
อีเมล์ : natcha2565@inthuputh.ac.th