กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายขจรพันธุ์ เกิดพันธุ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวจันทิมา จันทร์ประเสริฐ
ครูผู้ช่วย