กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวณัชชา บุญรอด
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
อีเมล์ : natcha2565@inthuputh.ac.th

นางสาวสายธาร รอดบุญ
ครูผู้ช่วย