กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายวิสิฐ แซ่เล็ก
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3