กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวจันทิมา แก้วประเสริฐ
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2