กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางปราณี พงษ์ตระกูล
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6