กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวอรไพลิน เซ็งมา
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 088-2542122
อีเมล์ : Onphailins@gmail.com