กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ณัชชา บุญรอด
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
อีเมล์ : natcha2565@inthuputh.ac.th