ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายวิศิษฎ์ ตรีทิพยบุตร
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ผู้จัดการผู้อำนวยการโรงเรียนอินทุภูติพิทยา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกชพรรณ เข็มทอง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางปราณี พงษ์ตระกูล
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวการฝ่ายวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางธินันต์ ทองเนียม
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรไพลิน เซ็งมา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :