คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
    เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียนอินทุภูติพิทยาอำเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองนักเรียนอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (6) และมาตรา 24 (6) ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และระเบียบโรงเรียนอินทุภูติพิทยา ว่าด้วยคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง พ.ศ. 2565
          ที่ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียนมีมติเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียนทำหน้าที่ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับนักเรียนผู้ปกครองและโรงเรียนในการดูแลช่วยเหลือแก้ไขปัญหาพัฒนานักเรียนและอื่น ๆ ที่เหมาะสมตามนโยบายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการดรงเรียนจึงประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียนดังรายชื่อต่อไปนี้