กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวอรไพลิน เซ็งมา
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
อีเมล์ : onphailin2564@inthuputh.ac.th