กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวอรไพลิน เซ็งมา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2