กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวธนพร ทามิน
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
อีเมล์ : thanaporn2540@inthuputh.ac.th

นางสาวกชพรรณ เข็มทอง
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
อีเมล์ : kochpan2513@inthuputh.ac.th

นางสาวสายธาร รอดบุญ
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
อีเมล์ : saithan2565@inthuputh.ac.th