กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวธนพร ทามิน
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0836238768
อีเมล์ : thanaporn.thpt@gmail.com

นางสาวกชพรรณ เข็มทอง
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นายวิสิฐ แซ่เล็ก
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3