คณะกรรมการสมาคมฯ
นายกสมาคม นายอิทธิพล ศรีอรุณ
อุปนายกคนที่ ๑ นายมนัส จุติพรประสิทธิ์
อุปนายกคนที่ ๒ นายประดับ กลิ่นคำ
อุปนายกคนที่ ๓ นายบำรุง มีกำเนิด
อุปนายกคนที่ ๔ นายเรือง ทองทา
อุปนายกคนที่ ๕ นายชอบ ดิษฐ์แก้ว
นายทะเบียน นายวีระชัย แจ้งโม้
ผู้ช่วยนายทะเบียน นางสาวกชพรรณ เข็มทอง
ปฏิคม นายสมาน สารีคำ
ผู้ช่วยปฏิคม นายเจริญ จันทร์ประเสริฐ
เหรัญญิก นางพรทิพย์ ทูลธรรม
ผู้ช่วยเหรัญญิก นางธินันต์ ทองเนียม
ประชาสัมพันธ์ นายพัฒนพงศ์ คงเจริญ
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ นายวีระศักดิ์ สุวรรณโณ
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ นางสาวจันทิรา กุลมาก
กรรมการ นายธนากร ทองดี
กรรมการ นายณรงค์ บุญธรรม
กรรมการ นายณรงค์๋ พรหมโชติ
กรรมการ นายอดุลย์ สุวัตธิกะ
กรรมการ นายชูวัฒนา สัจจากุล
เลขานุการ นายวิศิษฎ์ ตรีทิพบุตร
ผู้ช่วยเลขานุการ นายสุรเชษฐ์ เรือนก้อน