คณะผู้บริหาร

นายวิศิษฎ์ ตรีทิพยบุตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวกชพรรณ เข็มทอง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทร : 091-8417182
อีเมล์ : inthuputhaeab@gmail.com

นางปราณี พงษ์ตระกูล
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางสาวอรไพลิน เซ็งมา
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางธินันต์ ทองเนียม
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานธุรการ การเงินและบัญชี