ผู้บริหาร

นายวิศิษฎ์ ตรีทิพยบุตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/04/2017
ปรับปรุง 17/11/2022
สถิติผู้เข้าชม 735187
Page Views 862493
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านชาติตระการ ชาติตระการ ชาติตระการ
2 โรงเรียนบ้านนาเปอะ ชาติตระการ ชาติตระการ
3 โรงเรียนบ้านนาจาน ชาติตระการ ชาติตระการ
4 โรงเรียนบ้านปากรอง ชาติตระการ ชาติตระการ
5 โรงเรียนบ้านท่าสะแก ท่าสะแก ชาติตระการ
6 โรงเรียนบ้านขอนสองสลึง ท่าสะแก ชาติตระการ 0898668450
7 โรงเรียนบ้านนาม่วง ท่าสะแก ชาติตระการ
8 โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน ท่าสะแก ชาติตระการ 055316861
9 โรงเรียนบ้านห้วยเหิน ท่าสะแก ชาติตระการ
10 โรงเรียนบ้านขวดน้ำมัน บ่อภาค ชาติตระการ
11 โรงเรียนวัดบ่อภาค บ่อภาค ชาติตระการ
12 โรงเรียนบ้านน้ำจวง บ่อภาค ชาติตระการ
13 โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ บ่อภาค ชาติตระการ
14 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า บ่อภาค ชาติตระการ
15 โรงเรียนบ้านนาตอน บ่อภาค ชาติตระการ
16 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำปลา บ้านดง ชาติตระการ
17 โรงเรียนบ้านเนินทอง บ้านดง ชาติตระการ
18 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง บ้านดง ชาติตระการ
19 โรงเรียนบ้านนาหล่ม บ้านดง ชาติตระการ
20 โรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย บ้านดง ชาติตระการ
21 โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ บ้านดง ชาติตระการ
22 โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย ป่าแดง ชาติตระการ
23 โรงเรียนบ้านป่าแดง ป่าแดง ชาติตระการ
24 โรงเรียนบ้านนาล้อม ป่าแดง ชาติตระการ
25 โรงเรียนบ้านหนองขาหย่าง สวนเมี่ยง ชาติตระการ
26 โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง สวนเมี่ยง ชาติตระการ
27 โรงเรียนบ้านห้วยหมากหล่ำ สวนเมี่ยง ชาติตระการ
28 โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง สวนเมี่ยง ชาติตระการ
29 โรงเรียนบ้านแก่งบัวคำ สวนเมี่ยง ชาติตระการ
30 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สวนเมี่ยง ชาติตระการ
31 โรงเรียนบ้านนาขุมคัน นครชุม นครไทย
32 โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ นครชุม นครไทย
33 โรงเรียนบ้านนาฟองแดง นครชุม นครไทย
34 โรงเรียนบ้านนาเมือง นครชุม นครไทย
35 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม นครไทย นครไทย
36 โรงเรียนศึกษาวิทย์ นครไทย นครไทย
37 โรงเรียนนครไทย นครไทย นครไทย
38 โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง นครไทย นครไทย 055389007
39 โรงเรียนบ้านหนองลาน นครไทย นครไทย
40 โรงเรียนอนุบาลจันทราพระกิตติคุณ นครไทย นครไทย
41 โรงเรียนนาบัววิทยา นาบัว นครไทย
42 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 นาบัว นครไทย
43 โรงเรียนบ้านนาคล้าย นาบัว นครไทย 0827751656
44 โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา นาบัว นครไทย
45 โรงเรียนบ้านน้ำลอม นาบัว นครไทย
46 โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา นาบัว นครไทย
47 โรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ย นาบัว นครไทย 0819715409
48 โรงเรียนบ้านบุ่งผลำ น้ำกุ่ม นครไทย
49 โรงเรียนบ้านนาแฝก น้ำกุ่ม นครไทย
50 โรงเรียนบ้านน้ำกุ่ม น้ำกุ่ม นครไทย
51 โรงเรียนบ้านบ่อโพธิ์ บ่อโพธิ์ นครไทย
52 โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี บ่อโพธิ์ นครไทย
53 โรงเรียนบ้านแก่งทุ่ง บ่อโพธิ์ นครไทย
54 โรงเรียนบ้านน้ำเลา บ่อโพธิ์ นครไทย
55 โรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง บ่อโพธิ์ นครไทย
56 โรงเรียนบ้านป่ารวก บ่อโพธิ์ นครไทย
57 โรงเรียนบ้านป่าซ่าน บ้านพร้าว นครไทย
58 โรงเรียนบ้านพร้าว บ้านพร้าว นครไทย
59 โรงเรียนบ้านหนองกระดาษ บ้านพร้าว นครไทย
60 โรงเรียนบ้านน้ำคลาด บ้านพร้าว นครไทย
61 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง บ้านพร้าว นครไทย
62 โรงเรียนบ้านหนองหิน บ้านแยง นครไทย
63 โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม บ้านแยง นครไทย
64 โรงเรียนบ้านแยง บ้านแยง นครไทย
65 โรงเรียนบ้านถ้ำพริก บ้านแยง นครไทย
66 โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง บ้านแยง นครไทย
67 โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ บ้านแยง นครไทย
68 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม บ้านแยง นครไทย
69 โรงเรียนบ้านน้ำพริก ยางโกลน นครไทย
70 โรงเรียนบ้านบุ่งปลาฝา ยางโกลน นครไทย
71 โรงเรียนบ้านยางโกลน ยางโกลน นครไทย
72 โรงเรียนบ้านกกม่วง ยางโกลน นครไทย
73 โรงเรียนยางโกลนวิทยา ยางโกลน นครไทย
74 โรงเรียนบ้านบุ่งตารอด ยางโกลน นครไทย
75 โรงเรียนบ้านนาหนอง หนองกะท้าว นครไทย
76 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว หนองกะท้าว นครไทย 055-991799
77 โรงเรียนบางยางพัฒนา หนองกะท้าว นครไทย
78 โรงเรียนบ้านน้ำตาก หนองกะท้าว นครไทย
79 โรงเรียนบ้านหลังเขา หนองกะท้าว นครไทย
80 โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ หนองกะท้าว นครไทย
81 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน หนองกะท้าว นครไทย
82 โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ ห้วยเฮี้ย นครไทย
83 โรงเรียนบ้านป่าคาย ห้วยเฮี้ย นครไทย
84 โรงเรียนศิริราษฎร์พัฒนา ห้วยเฮี้ย นครไทย 055-310191
85 โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ ห้วยเฮี้ย นครไทย
86 โรงเรียนบ้านห้วยกอกพัฒนา ห้วยเฮี้ย นครไทย
87 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย ห้วยเฮี้ย นครไทย
88 โรงเรียนบ้านลาดคื้อ ห้วยเฮี้ย นครไทย
89 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 เนินเพิ่ม นครไทย
90 โรงเรียนบ้านหนองแห้ว เนินเพิ่ม นครไทย
91 โรงเรียนบ้านโป่งกะเฌอ เนินเพิ่ม นครไทย
92 โรงเรียนบ้านท่าหินลาด เนินเพิ่ม นครไทย
93 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา เนินเพิ่ม นครไทย
94 โรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่ง เนินเพิ่ม นครไทย
95 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ เนินเพิ่ม นครไทย
96 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา) เนินเพิ่ม นครไทย
97 โรงเรียนวัดเขาน้อย ดงประคำ พรหมพิราม
98 โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา ดงประคำ พรหมพิราม
99 โรงเรียนวัดวังงิ้วงาม ดงประคำ พรหมพิราม
100 โรงเรียนวัดท้องโพลง ดงประคำ พรหมพิราม
101 โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว ดงประคำ พรหมพิราม
102 โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม ดงประคำ พรหมพิราม
103 โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล ตลุกเทียม พรหมพิราม
104 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ตลุกเทียม พรหมพิราม 055-009305
105 โรงเรียนวัดเซิงหวาย ตลุกเทียม พรหมพิราม
106 โรงเรียนผดุงวิทยา ตลุกเทียม พรหมพิราม
107 โรงเรียนวัดหนองมะคัง ทับยายเชียง พรหมพิราม
108 โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา ทับยายเชียง พรหมพิราม
109 โรงเรียนวัดทับยายเชียง ทับยายเชียง พรหมพิราม 055233356
110 โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าช้าง พรหมพิราม
111 โรงเรียนวัดท่าช้าง ท่าช้าง พรหมพิราม
112 โรงเรียนวัดนาขุม ท่าช้าง พรหมพิราม
113 โรงเรียนประชาสามัคคี ท่าช้าง พรหมพิราม
114 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี ท่าช้าง พรหมพิราม
115 โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง ท่าช้าง พรหมพิราม
116 โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์) พรหมพิราม พรหมพิราม
117 โรงเรียนวัดห้วยดั้ง พรหมพิราม พรหมพิราม 055-906091
118 โรงเรียนอินทุภูติพิทยา พรหมพิราม พรหมพิราม 055-369492
119 โรงเรียนพิรามอุทิศ พรหมพิราม พรหมพิราม
120 โรงเรียนศึกษากุลบุตร พรหมพิราม พรหมพิราม
121 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา พรหมพิราม พรหมพิราม
122 โรงเรียนวัดมะตูม มะตูม พรหมพิราม
123 โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง มะตูม พรหมพิราม
124 โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) มะต้อง พรหมพิราม
125 โรงเรียนวัดท่าสี่ร้อย มะต้อง พรหมพิราม
126 โรงเรียนอินทุภูติพิทยา (หนองตม) มะต้อง พรหมพิราม
127 โรงเรียนวัดสนามไชย มะต้อง พรหมพิราม
128 โรงเรียนวัดหางไหล มะต้อง พรหมพิราม
129 โรงเรียนบ้านมะต้อง มะต้อง พรหมพิราม
130 โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ มะต้อง พรหมพิราม
131 โรงเรียนวัดธรรมาราม วงฆ้อง พรหมพิราม
132 โรงเรียนหนองตมศึกษา วงฆ้อง พรหมพิราม
133 โรงเรียนวัดย่านยาวประชานุกูล วงฆ้อง พรหมพิราม
134 โรงเรียนวัดวงฆ้อง วงฆ้อง พรหมพิราม 055310275
135 โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา วงฆ้อง พรหมพิราม
136 โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า วงฆ้อง พรหมพิราม
137 โรงเรียนวัดวังมะด่าน วงฆ้อง พรหมพิราม 0875681380
138 โรงเรียนวัดวังไม้แก่น วังวน พรหมพิราม
139 โรงเรียนวัดวังวน วังวน พรหมพิราม
140 โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ วังวน พรหมพิราม
141 โรงเรียนบ้านหนองห้าง วังวน พรหมพิราม
142 โรงเรียนศรีภิรมย์พิทยา ศรีภิรมย์ พรหมพิราม
143 โรงเรียนบ้านบึงธรรมโรง ศรีภิรมย์ พรหมพิราม
144 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ ศรีภิรมย์ พรหมพิราม
145 โรงเรียนบ้านบึงวิทยา ศรีภิรมย์ พรหมพิราม
146 โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา ศรีภิรมย์ พรหมพิราม
147 โรงเรียนวัดหาดใหญ่ หนองแขม พรหมพิราม
148 โรงเรียนบ้านหาดใหญ่ หนองแขม พรหมพิราม
149 โรงเรียนวัดคลองตาล(ศรีรัตนประชานุกูล) หนองแขม พรหมพิราม
150 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์) หนองแขม พรหมพิราม
151 โรงเรียนวัดหอกลอง หอกลอง พรหมพิราม
152 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ หอกลอง พรหมพิราม
153 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม (พิศาลประชาสรรค์) หอกลอง พรหมพิราม
154 โรงเรียนบ้านห้วยเจียง คันโช้ง วัดโบสถ์ 055310218
155 โรงเรียนห้วยปลาไหล คันโช้ง วัดโบสถ์
156 โรงเรียนบ้านน้ำโจน คันโช้ง วัดโบสถ์ -055310221
157 โรงเรียนบ้านแก่งคันนา คันโช้ง วัดโบสถ์
158 โรงเรียนวัดคันโช้ง คันโช้ง วัดโบสถ์
159 โรงเรียนบ้านหนองกระบาก คันโช้ง วัดโบสถ์
160 โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา ท่างาม วัดโบสถ์
161 โรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม ท่างาม วัดโบสถ์
162 โรงเรียนวัดเสนาสน์ ท่างาม วัดโบสถ์
163 โรงเรียนอนุบาลญาณนเรศวร ท่างาม วัดโบสถ์
164 โรงเรียนบ้านหนองปลิง ท่างาม วัดโบสถ์
165 โรงเรียนบ้านหนองมะคัง(จ่างอนุสรณ์) ท้อแท้ วัดโบสถ์
166 โรงเรียนวัดทองแท้(จ่างอนุกูลพิทยา) ท้อแท้ วัดโบสถ์
167 โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ(จ่างอนุเคราะห์) ท้อแท้ วัดโบสถ์
168 โรงเรียนบ้านท่ากระดุน ท้อแท้ วัดโบสถ์
169 โรงเรียนบ้านน้ำหัก บ้านยาง วัดโบสถ์
170 โรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว บ้านยาง วัดโบสถ์
171 โรงเรียนวัดนาขาม บ้านยาง วัดโบสถ์
172 โรงเรียนวัดน้ำคบ บ้านยาง วัดโบสถ์ 0
173 โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย บ้านยาง วัดโบสถ์
174 โรงเรียนบ้านคลองช้าง วัดโบสถ์ วัดโบสถ์
175 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดโบสถ์ วัดโบสถ์
176 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) วัดโบสถ์ วัดโบสถ์
177 โรงเรียนบ้านเนินมะคึด วัดโบสถ์ วัดโบสถ์
178 โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์ วัดโบสถ์
179 โรงเรียนวัดหินลาด หินลาด วัดโบสถ์
180 โรงเรียนบ้านชาน หินลาด วัดโบสถ์
181 โรงเรียนบ้านท่าหนองปากพาน หินลาด วัดโบสถ์
182 โรงเรียนวัดบ้านน้อย หินลาด วัดโบสถ์